1.ročník ICT-P1.A,P1.B,I1.
(1ICT01)

Základy informatiky a teorie informace|18

Internet - informačni zdroje|4

 • vyhledat informace pomocí katalogu a pomoci fulltextového vyhledávače
 • vysvětlit způsob fungování vyhledávače a orientovat se ve webovém vyhledávači, využívat rozšířené vyhledávání, formulovat zadáni dotazu pro získání relevantních výsledků a orientovat se ve výstupu vyhledávání
 • kriticky přistupovat k informacím a ověřovat informace z různých zdrojů, posoudit relevanci a kvalitu informačního zdroje
 • využivat a vytvářet metadata (metainformace)
 • GIS - geografické informační systémy

Využívání služeb Internetu|8

 • vymezit pojmy hypertext, hyperlink, URL, doména
 • rozpoznat zabezpečené připojení a vysvětlit pojem digitální certifikát serveru
 • popsat základní fulnkce LMS a  využívání LMS Modle
 • wikipedie

Bezpečnost na Internetu|2

  • jaké nebezpečí číhá na Internetu a jak mu předcházet

Elektronická komunikace|4

 • základní pojmy
 • psaní a přijímání e-mailu, velikost e-mail. zpráv, přílohy, SPAM ...
 • posílání dat - FTP, SFTP, www úložny, webdisk
 • komunikace online - SKYPE, ICQ
 • sociálni sítě - popsat způsoby sdružování lidí v sociálních sítích, zhodnotit přínosy a rizika sociálních sití

Digitálni reprezentace a přenos informací|2

 • bit, byte a jejich násobné jednotky
 • analogová a digitálni zařízení
 • princip bezeztrátové a ztrátové komprese dat
 • příklady typických přenosových rychlostí připojení k Internetu

Opakování, test|2

Technické a programové vybavení počítačů a počítačové sítě|10

Technologické inovace a druhy počitačů|1

 • chronologický popis vývoje výpočetnich strojů a počitačů a vývoj osobních počitačů

Počitač, jeho komponenty a periferní zařízení|1

 • funkce a role základních počítačových komponent z hlediska fungování počítačové sestavy
 • charakterizovat a rozlišit v současnosti využivaná datová úložiště a záznamová média
 • rožlišovat vstupní a výstupní zařízení a uvést jejich příklady a způsoby využiti

Operační systémy a jejich funkce|2

 • ovládání operačního systému a správa souborů
 • základní nastavení operačního systému
 • datové soubory

Aplikační programové vybavení|2

 • základní druhy aplikačního programového vybavení
 • způsoby instalace aplikací

Struktura datových sítí a přenos dat|4

 • Pojmy LAN a WAN, server a klient, popsat druhy lokálních sítí a jejich služby, výhody a nevýhody
 • Popsat fungování sítí mobilnich telefonů a globálních družicových polohovacích systémů
 • Struktura sítě Internet, vysvětlit principy použité při jejím návrhu a okolnosti jejího vzniku
 • Protocol TCP/IP
 • Technické způsoby připojení k siti Internet pro koncového uživatele
 • Připojit si (namapovat) složku nabízenou v síti jako sít'ové úložiště, rozeznat a přidělit základní přístupová práva ke sdíleným prostředkům

Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu|14

Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů|1

Textový editor, struktura a formátování textu|10

 • orientovat se v prostředí textového editoru
 • správně zadávat text, přenést text z jiného zdroje(webu apod.) jako neformátovaný
 • při pořizování textu průběžně vytvářet jeho strukturu i vzhled přiřazováním stylů
 • vkládat a editovat objekty včetně tabulek
 • používat pomocné funkce a nástroje textového editoru na sledování změn a na týmovou spolupráci
 • vytvořit a editovat hypertextový odkaz,
 • vygenerovat obsah dokumentu
 • uložit/načíst dokument v jiném než pro editor nativním formátu
 • vytvářet dokumenty s použitím funkce hromadné korespondence s vazbou na tabulku s daty
 • připravit dokument k tisku, zhodnotit vlastnosti PDF formátu, číst a vytvářet PDF soubory 

Tvorba sdíleného obsahu|1

Opakování, test|2

Hromadné zpracování dat a číselných údajů|23

Tabulkový procesor|12

 • práce s tabulkou, operace s daty
 • editace a plnění buněk, formátování tabulky
 • vizualizace dat a tvorba a editace grafů
 • filtrování a řazení dat

Opakováni, test|2

Prezentace|5

Tvorba webu|4