• Základy informatiky a teorie informace|18

  Internet - informačni zdroje|4

   • vyhledat informace pomocí katalogu a pomoci fulltextového vyhledávače
   • vysvětlit způsob fungování vyhledávače a orientovat se ve webovém vyhledávači, využívat rozšířené vyhledávání, formulovat zadáni dotazu pro získání relevantních výsledků a orientovat se ve výstupu vyhledávání
   • kriticky přistupovat k informacím a ověřovat informace z různých zdrojů, posoudit relevanci a kvalitu informačního zdroje
   • využivat a vytvářet metadata (metainformace)
   • GIS - geografické informační systémy

  Využívání služeb Internetu|8

   • vymezit pojmy hypertext, hyperlink, URL, doména
   • rozpoznat zabezpečené připojení a vysvětlit pojem digitální certifikát serveru
   • popsat základní fulnkce LMS a  využívání LMS Modle
   • wikipedie

  Bezpečnost na Internetu|2

   • jaké nebezpečí číhá na Internetu a jak mu předcházet

  Elektronická komunikace|4

   • základní pojmy
   • psaní a přijímání e-mailu, velikost e-mail. zpráv, přílohy, SPAM ...
   • posílání dat - FTP, SFTP, www úložny, webdisk
   • komunikace online - SKYPE, ICQ
   • sociálni sítě - popsat způsoby sdružování lidí v sociálních sítích, zhodnotit přínosy a rizika sociálních sití

  Digitálni reprezentace a přenos informací|2

   • bit, byte a jejich násobné jednotky
   • analogová a digitálni zařízení
   • princip bezeztrátové a ztrátové komprese dat
   • příklady typických přenosových rychlostí připojení k Internetu

  Opakování, test|2

  Technické a programové vybavení počítačů a počítačové sítě|10

  Technologické inovace a druhy počitačů|1

   • chronologický popis vývoje výpočetnich strojů a počitačů a vývoj osobních počitačů

  Počitač, jeho komponenty a periferní zařízení|1

   • funkce a role základních počítačových komponent z hlediska fungování počítačové sestavy
   • charakterizovat a rozlišit v současnosti využivaná datová úložiště a záznamová média
   • rožlišovat vstupní a výstupní zařízení a uvést jejich příklady a způsoby využiti

  Operační systémy a jejich funkce|2

   • ovládání operačního systému a správa souborů
   • základní nastavení operačního systému
   • datové soubory

  Aplikační programové vybavení|2

   • základní druhy aplikačního programového vybavení
   • způsoby instalace aplikací

  Struktura datových sítí a přenos dat|4

   • Pojmy LAN a WAN, server a klient, popsat druhy lokálních sítí a jejich služby, výhody a nevýhody
   • Popsat fungování sítí mobilnich telefonů a globálních družicových polohovacích systémů
   • Struktura sítě Internet, vysvětlit principy použité při jejím návrhu a okolnosti jejího vzniku
   • Protocol TCP/IP
   • Technické způsoby připojení k siti Internet pro koncového uživatele
   • Připojit si (namapovat) složku nabízenou v síti jako sít'ové úložiště, rozeznat a přidělit základní přístupová práva ke sdíleným prostředkům

  Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu|14

  Typografická a estetická pravidla úpravy dokumentů|1

  Textový editor, struktura a formátování textu|10

   • orientovat se v prostředí textového editoru
   • správně zadávat text, přenést text z jiného zdroje(webu apod.) jako neformátovaný
   • při pořizování textu průběžně vytvářet jeho strukturu i vzhled přiřazováním stylů
   • vkládat a editovat objekty včetně tabulek
   • používat pomocné funkce a nástroje textového editoru na sledování změn a na týmovou spolupráci
   • vytvořit a editovat hypertextový odkaz,
   • vygenerovat obsah dokumentu
   • uložit/načíst dokument v jiném než pro editor nativním formátu
   • vytvářet dokumenty s použitím funkce hromadné korespondence s vazbou na tabulku s daty
   • připravit dokument k tisku, zhodnotit vlastnosti PDF formátu, číst a vytvářet PDF soubory 

  Tvorba sdíleného obsahu|1

  Opakování, test|2

  Hromadné zpracování dat a číselných údajů|23

  Tabulkový procesor|12

   • práce s tabulkou, operace s daty
   • editace a plnění buněk, formátování tabulky
   • vizualizace dat a tvorba a editace grafů
   • filtrování a řazení dat

  Opakováni, test|2

  Prezentace|5

  Tvorba webu|4

   

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation

  • moodleCalendar

  • Courses

   • Všeobecně vzdělávací předměty